Ubezpieczyć można każdą instalację OZE osobno lub kilka, na jednej polisie.

Instalację fotowoltaiczną
(do 50 kW)

Pompę ciepła

Instalację solarną

Przydomowy magazyn energii

Stację ładowania samochodu

Kto może się ubezpieczyć?

Instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła mogą zainstalować nie tylko osoby fizyczne, lecz także przedsiębiorcy. Dlatego ubezpieczenie fotowoltaiki, pomp ciepła czy instalacji solarnych jest dostępne dla różnych podmiotów.

gospodarstwo domowe

firma

gospodarstwo rolne

Czym się wyróżniamy?

Ochrona od wszystkich ryzyk

najszersza opcja ubezpieczenia OZE dostępna na rynku

Wysokie
sumy

ubezpieczymy instalację o wartości do 150 tys. zł

Atrakcyjne
składki

już od kilkudziesięciu złotych za rok ochrony

Ubezpieczenie straty energii elektrycznej

odszkodowanie za przerwę w pracy instalacji nawet do 90 dni

Zakres ubezpieczenia

Ryzyka nienazwane oraz inne:

Jak działa ubezpieczenie fotowoltaiki i pomp ciepła?

Zobacz na przykładzie, kiedy i w jakiej wysokości możesz otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia fotowoltaiki i OZE:

Instalacja fotowoltaiczna
przymocowana w sposób trwały do dachu budynku jednorodzinnego.

Wartość instalacji 25 000 zł
wraz z urządzeniami stanowiącymi całość (np. falownik).

Opis szkody
W wyniku zwarcia w puszce przyłączeniowej doszło do zaprószenia ognia na palną izolację dachu a następnie do przeniesienia ognia na konstrukcję, do której przymocowane zostały panele fotowoltaiczne. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległy 3 panele co spowodowało czasowe straty w produkcji energii elektrycznej (22 dni przerwy). Uszkodzony został także dach.

Odszkodowanie

0
uszkodzone elementy instalacji fotowoltaicznej
0
koszty uprzątnięcia i wywozu i utylizacji
0
uszkodzenia dachu
0
rekompensata za czasowej straty energii (22 dni)
0
Łączna kwota odszkodowania

Jak kupić ubezpieczenie OZE

1

Wybierz wariant

dostosowany do twoich potrzeb

2

Wypełnij wniosek

online w kilka minut

3

Opłać składkę

korzystając z szybkiej płatności internetowej

4

Odbierz polisę

elektroniczną polisę otrzymasz na email

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie fotowoltaiki umożliwia objęcie ochroną takiej instalacji, która wykorzystywana jest na własny użytek o całkowitej wartość nieprzekraczającej 150 000 PLN i mocy max 50 kW.

Ponadto instalacja powinna spełniać warunki techniczne. Wymagane jest, by instalacja zamontowana była na stałe przez uprawnionego montera. Instalacja musi mieć zakończone testy próbne, rozruch oraz posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość do użycia przez uprawnionego instalatora. Ważny jest też stan techniczny budynku, na którym zainstalowano panele fotowoltaiczne. By ubezpieczenie fotowoltaiki zapewniało ochronę budynek musi spełniać wymogi bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego.

Tak, decydując się na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych ważnym wymogiem jest, by instalacja była przytwierdzona na stałe, tak aby niemożliwe było jej oderwanie bez użycia siły lub narzędzi. Instalacja fotowoltaiczna lub instalacja solarna uznana jest za przytwierdzoną na stałe, jeśli użyto do tego także balastu wykorzystywanego przy metodzie obciążeniowej. 

Strata w produkcji jest wyliczana, gdy instalacja fotowoltaniczna została uszkodzona w wyniku zdarzenia losowego lub awarii urządzenia. By obliczyć wysokość wypłaty należy wziąć pod uwagę cztery czynniki: liczbę dni nie działania instalacji (maksymalnie 90 dni, licząc od dnia kiedy instalacja przestała produkować energię), zakładaną produkcję, cenę energii w zł za 1 kWh (widoczna w umowie z zakładem energetycznym) oraz dzienny wskaźnik dla miesiąca (określony w tabeli w OWU).

Tak, instalacja umieszczona na budynku gospodarczym lub wiacie może być ubezpieczona. Warunkiem jest, by budynek był obiektem budowlanym trwale związany z gruntem, wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, mający fundamenty i dach a także utrzymany w należytym stanie technicznym.

W ramach ubezpieczenia nie ma możliwości ubezpieczenia samej stacji ładowania samochodu elektrycznego. Stacja może być objęta ochroną ubezpieczenia tylko wówczas, gdy jednocześnie ubezpieczamy instalację fotowoltaiczną, solarną lub pompę ciepła.

Ubezpieczenie pompy ciepła jest możliwe także wówczas, gdy instalacja zamontowana jest na zewnątrz budynku, wówczas wymagane jest zabezpieczenie dotyczące ogrodzenia.

Teren, na którym umieszczona jest pompa ciepła musi być ogrodzony (wysokość ogrodzenia co najmniej 1,20 m) oraz zamykany i zabezpieczony, a brama zainstalowana w ogrodzeniu powinna być zamykana na co najmniej jeden zamek elektroniczny, wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub zamykana automatycznie za pomocą siłowników.

 

Tak. Firma może wykupić ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, solarną, pompę ciepła, stację ładowania samochodu elektrycznego lub przydomowy magazyn energii. Ważne jednak, by wykorzystywać instalacje OZE do zaspokajania własnych potrzeb w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (jako mikroprzedsiębiorca).

Tak, zgodnie z zapisami OWU – Pompa ciepła to urządzenie grzewcze dostarczające ciepło pobrane z gruntu, z wody lub z powietrza do instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnej lub wentylacyjnej. Za pompy ciepła uważa się jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną połączoną przewodami z czynnikiem roboczym.

Niestety ma takiej możliwości, ponieważ ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych nie przewiduje ochrony dla instalacji wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.

Nie. ubezpieczenie fotowoltaiki zakłada jedynie ochronę dla instalacji OZE zamontowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie, ubezpieczenie pompy ciepła nie posiada ochrony od przerw w dostawach energii. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną stratę w produkcji energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej.

Colonnade jest międzynarodowym ubezpieczycielem. To firma działająca w 30 krajach. Priorytetem ubezpieczyciela jest zapewnienie doskonałej obsługi klienta oraz rozwoju innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Kontakt

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń

Formularz kontaktowy

iExpert.pl

  • iExpert.pl SA
    Al. Jerozolimskie 99/32
    01-002 Warszawa
    www.iexpert.pl

Ubezpieczenie instalacji energii odnawialnej – co obejmuje?

Ubezpieczenie fotowoltaiki

Podstawowym elementem ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych jest ochrona na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia instalacji OZE w wyniku działania gradu, deszczu, huraganu, przepięcia, uderzenia pioruna, pożaru, zalania, katastrofy budowlanej, eksplozji. Instalacje fotowoltaiczne narażone są także na uszkodzenie pod wpływem naporu śniegu, osunięcia się ziemi oraz – te zlokalizowane na ziemi na – uderzenie pojazdu.

W ubezpieczeniu OZE w Colonnade wśród tzw. ryzyk podstawowych znajdzie się także ubezpieczenie instalacji od zniszczenia w wyniku huku ponaddźwiękowego oraz upadku statku powietrznego np. samolotu czy drona. Ubezpieczenie OZE w Colonnade gwarantuje Ci wypłatę odszkodowania odpowiadające wartości paneli fotowoltaicznych z dnia zawarcia ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OZE – all risk

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii w wariancie all risk gwarantuje Ci szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, obejmujący wiele ryzyk.

Wariant all risk zapewnia kompleksową ochronę instalacji.  Co to w praktyce oznacza? Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody, poza krótką listą wyłączeń, która zawarta jest w Warunkach Ubezpieczenia. Dla przykładu wariant ubezpieczenia OZE all risk zagwarantuje ochronę pompy ciepła lub instalacji fotowoltaicznej przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta – np. przez kuny, które bardzo często są odpowiedzialne za przegryzanie kabli instalacji OZE.

Ochrona przed kradzieżą

Ubezpieczenie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych od kradzieży znajduje się zarówno w wariancie podstawowym, jak i wariancie premium. Właściciele instalacji OZE zwracają uwagę na obecność tego ryzyka w polisie, gdyż kradzieże pomp ciepła czy paneli zdarzają się coraz częściej.

Ochrona zadziała także, gdy doszło do aktów wandalizmu, czyli umyślnego i celowego zniszczenia pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych lub solarnych.
Polisa w wariancie premium zapewnia też ochronę na wypadek uszkodzeń powstałych przy kradzieży. Ubezpieczenie pokryje na przykład kosz naprawy drzwi, zamków lub innego rodzaju zniszczeń do sumy 10 000 zł.

Ubezpieczenie pompy ciepła

Ubezpieczenie pompy ciepła to pewna ochrona instalacji OZE m.in. od kradzieży – niezależnie od miejsca montażu.

Ubezpieczenie jest innowacyjne, ponieważ przewiduje objęcie ochroną także instalacji zamontowanych na zewnątrz budynku. Ubezpieczyciel wymaga wówczas wymagane jest zabezpieczenie dotyczące ogrodzenia i bram.

Posesja na której zamontowano pompę ciepła musi być ogrodzona. Istotna jest wysokość ogrodzenia, która w przypadku chęci ubezpieczenia pompy ciepła ma wynosić co najmniej 1,20 m.. Wśród wymogów ubezpieczenia pompy ciepła wskazana jest także zamykana brama na zamek wielozastawkowy lub elektroniczny, kłódkę (wielozastawkową) lub posiadanie bramy opartej na siłownikach, zamykanej automatycznie.

OC w ubezpieczeniu fotowoltaiki

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako osoby fizycznej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim oraz w ich mieniu w związku z posiadaniem przedmiotu ubezpieczenia (instalacja OZE).
Odpowiedzialność cywilna w przypadku instalacji fotowoltaicznej może okazać się przydatne, gdy w wyniku działania warunków atmosferycznych jeden z paneli urwie się i uszkodzi np. auto sąsiada lub pobliską nieruchomość. W takiej sytuacji z OC Colonnade pokryje koszty naprawy ww. szkody do 50 000 zł.

Straty w produkcji energii

Ubezpieczenie straty w produkcji energii elektrycznej przeznaczone jest dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznej. Występuje w wariancie premium i zapewnia Ci wypłatę odszkodowania, gdy Twoje panele fotowoltaiczne zostaną uszkodzone w wyniku awarii urządzenia lub zdarzenia losowego i nie wyprodukuje w tym czasie energii.

Ubezpieczenie OZE gwarantuje zwrot za straty w produkcji energii od dnia awarii nawet przez 90 dni. Na wysokość odszkodowania ma wpływ liczba dni, w których nie doszło do produkcji energii, ceny energii za 1 kWh oraz dziennego wskaźnika dla danego miesiąca, w którym występował przestój w produkcji.